Biz kim?

Hangzhou Guanshan Instrument Co., Ltd (öňki Hangzhou Guanshan Gurallar Zawody) 1988-nji ýylyň oktýabr aýynda senagat awtomatlaşdyryş hasaplaýjylaryny we gurallaryny öndürmekde ýöriteleşen döredildi. GUANSHAN guralyny saýlamagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.
has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
  • Hyzmatlarymyz

    Eksport söwdasynyň professional kompaniýasy hökmünde müşderilere dürli OEM önümçiligi we ýöriteleşdirilen hyzmat bermek üçin hünärmen önümçilik we ösüş, satuw toparymyz bar.

  • Gözleglerimiz

    Instrumentshli görnüşli gurallar, basyş ölçegleriniň dört esasy bölegi, energetika pudagy üçin SF6 gaz gözegçilik gurallaryny gözlemek we ösdürmek. 30 ýyldan gowrak dowam eden yzygiderli tagallalardan soň, biz Hytaýda esasy basyş ölçeg öndürijisine öwrüldik.

  • Tehniki goldaw

    Senagat awtomatlaşdyryş gurallaryny we gurallaryny öndürmekde ýöriteleşen kärhana. Indi biziň üç kompaniýamyz bar, hersi başga bir ugurda ýöriteleşýär.

Iň soňky maglumatlar

habarlar

Negativearamaz basyş ölçeginiň iş görnüşleri, görnüşleri, amalyýetleri we pikirleri iş ýüzünde hödürläris.

BWR-04 aýlaw termometri: Elektrik ulgamynyň işleýşini güýçlendirmek

BWR-04 Sarma termometrini gurmak we sargy temperatura prosesine gözegçilik, elektrik ulgamynyň optimal işleýşini we hyzmat möhletini nädip üpjün etmeli.

Manometro CO2-ä düşünmek: Giňişleýin gollanma

Manometr CO2-iň funksiýalary, amaly programmalary, artykmaçlyklary we seresaplyklary beýan edilýär.