Biz kim?

Hangzhou Guanshan Instrument Co., Ltd (öňki Hangzhou Guanshan Gurallar Zawody) 1988-nji ýylyň oktýabr aýynda senagat awtomatlaşdyryş hasaplaýjylaryny we gurallaryny öndürmekde ýöriteleşen döredildi. GUANSHAN guralyny saýlamagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.
has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Has köp nusga albomlary üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
  • Hyzmatlarymyz

    Eksport söwdasynyň professional kompaniýasy hökmünde müşderilere dürli OEM önümçiligi we ýöriteleşdirilen hyzmat bermek üçin hünärmen önümçilik we ösüş, satuw toparymyz bar.

  • Gözleglerimiz

    Instrumentshli görnüşli gurallar, basyş ölçegleriniň dört esasy bölegi, energetika pudagy üçin SF6 gaz gözegçilik gurallaryny gözlemek we ösdürmek. 30 ýyldan gowrak üznüksiz tagallalardan soň, Hytaýda esasy basyş ölçeg öndürijisine öwrüldik.

  • Tehniki goldaw

    Senagat awtomatlaşdyryş gurallaryny we gurallaryny öndürmekde ýöriteleşen kärhana. Indi biziň üç kompaniýamyz bar, hersi başga bir ugurda ýöriteleşýär.

Iň soňky maglumatlar

habarlar

Basyş ölçegleri, gazlaryň, bugyň we suwuklyklaryň basyşyny ölçemek üçin elastik elementleri duýgur elementler hökmünde ulanýan gurallara degişlidir. Industrialhli önümçilik proseslerinde we ylmy gözleg ugurlarynda diýen ýaly giňden ulanylýar. Basyş ölçeýji bilen ölçelýän gazyň, bugyň we suwuklygyň basyş bahasyna ölçeg basyşy diýilýär.

Akym ölçeg gurallarynyň amaly gözlegleriniň ähmiýeti

Akymy ölçemek tehnologiýalarynyň we gurallarynyň köp görnüşi bar we ölçeg obýektleri akym ölçeg gurallarynyň ulanylyş tehnologiýasynyň çylşyrymlylygyny kesgitleýän çylşyrymly we dürli-dürli.

Kantondaky gaz gazanynyň böleklerini satyn almak festiwalyna gatnaşmak

Hytaýda iň uly gaz gazany satyn alyş festiwaly we “kiçijik tüýdük”, “Midea” ýaly meşhur gaz gazany markasy hemmeler alyş-çalyş etmäge gelýär.